– யோவான் 16:20 – Tamil Common ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ–ನೀವು ಅಳುತ್ತಾ ಗೋಳಾಡುವಿರಿ, ಆದರೆ ಲೋಕವು ಸಂತೋಷಿಸುವದು; ನೀವು ದುಃಖಿಸುವಿರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ … [Read more…], ஆதலால், நீங்கள் ஜெபம்பண்ணும் போது எவைகளைக் கேட்டுக்கொள்வீர்களோ, அவைகளைப் பெற்றுக்கொள்வோம் என்று விசுவாசியுங்கள், அப்பொழுது அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறேன். – உபாகமம் 28:8 – Tamil களஞ்சியங்களிலும், நீ மேற்கொள்ளும்செயல்கள் அனைத்திலும் நீ ஆசி பெறும்படி ஆண்டவர் ஆணையிடுவார்.உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உனக்குக் கொடுக்கவிருக்கும் நாட்டில் நீ ஆசி பெற்றிடுவாய். God's Daily Promises contains daily promises from the Bible for every day of the year, presented in a “through the year” format. – எசேக்கியேல் 36:26 – Tamil நான் உங்களுக்குப் புதிய இதயத்தை அருள்வேன். A lot of people don’t keep their promises these days. Rejoice daily in the promises and security that every believer can take as one of God's children. Install. Move over photo to zoom. Everyone. Because I said I would is a social movement and 501(c)(3) nonprofit organization dedicated to the betterment of humanity through promises made and kept. The promises included will add power to your prayer life. Topics covered include prayers and promises for your spiritual growth, for your children, your marriage, your ministry, for overcoming spiritual breaches, and much more. – isaiah 65:22 – English KJV The Daily Bible Promise is a daily inspirational verse to help you through life’s challenges, delivered to you! A promise box is a wonderful way to receive a daily dose of encouragement year after year through God's word. Christian encouragement cards bolster a person's faith. புதிய ஆவியை உங்களுக்குள் புகுத்துவேன். Have one to sell? – யோவேல் 2:26 – Tamil Common ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಉಂಡು, ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತದಿಂದ ನಡಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನ ಹೆಸರನ್ನು … [Read more…], அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும், பாழாக்கும் கொள்ளைநோய்க்கும் தப்புவிப்பார். –நீதிமொழிகள் 10:22 – Tamil Common ಕರ್ತನ ಆರ್ಶೀ ವಾದವು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವದು. Take A Promise A Day with you every day…and be reminded of God’s Promises wherever you are. Shop Now. 2003 - 2021 Copyright Christian Art Gifts, Inc. All rights reserved. I purchased a case of the Encouragement (Bold Promises) cards to be used by two of our adult Sunday School classes and the teachers were pleased with the selections in each box. Write your suggestions, comments, queries to wordofgod@wordofgod.in, If you liked this post, share it with others, Grow Spiritually with the powerful Word Of God. Promise Box...Our Daily Bread. Celebrating the 35th anniversary of this classic book and nearly 20 million copies in print, God’s Promises For Your Every Need continues to touch lives all around the world. ஏசாயா 65:22 – Tamil Promise Card July 4, 2014 by Yesudas Solomon Leave a Comment They shall not build, and another inhabit; they shall not plant, and another eat: for as the days of a tree are the days of my people, and mine elect shall long enjoy the work of their hands. We created the Promise Card to inspire others to keep their promises, but the movement has grown into something far greater than its origin. – எரேமியா 30:17 – Tamil நான் உனக்கு நலம் அளிப்பேன்: உன்னுடைய காயங்களை ஆற்றுவேன், என்கிறார் ஆண்டவர். It's the day to express your trust for your loved ones. Beloved collection of Scriptures, in clear decorative promise box, for daily reading and quick Scripture inspiration. – எரேமியா 30:17 – Tamil Common ಚೀಯೋನು ತಳ್ಳಿಬಿಡಲ್ಪ ಟ್ಟದ್ದೂ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವವರು ಯಾರೂ … [Read more…], ஆதலால், நீ போ; நான் உன் வாயோடே இருந்து, நீ பேசவேண்டியதை உனக்குப் போதிப்பேன் என்றார். 5 out of 5 stars (2,587) 2,587 reviews $ 14.50. – உபாகமம் 7:14 – Tamil மற்றெல்லா மக்களினங்களையும்விட நீங்கள் ஆசி பெற்றவர்களாய் இருப்பீர்கள்.உங்களுக்குள்ளும் உங்கள் கால்நடைகளுக்குள்ளும் ஆணிலும் பெண்ணிலும் மலடு இராது. – யாத்திராகமம் 4:12 – Tamil ஆகவே, இப்போதே போ! – யோவான் 16:20 – Tamil உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்: நீங்கள் அழுவீர்கள், புலம்புவீர்கள்: அப்போது உலகம் மகிழும். This is a Wallpapers app created to help believers of Jesus Christ to meditate Bible verses everyday in the form of images. Dhinakaran and led by Dr. Paul Dhinakaran. Measures 4.25' x 2.5' x 2.25'. Draw inspiration or share life-changing truth from God’s word with these daily promise cards based on various Bible translations. Love Notes for Mom Scripture Cards in a Tin, A Word for Today Scripture Cards in a Gift Tin, Prayers for a Mom's Heart Prayer Cards in Tin - Proverbs 31:30, Life's List for Women and Life's List for Mothers Boxed Card Sets Merchandiser, 88 Great Conversation Starters for Dads & Daughters Merchandiser, Prayer Changes Things Prayer Cards in Tins, Precious Promises from the Word Scripture Promise Cards in a Gift Tin, Proverbs to Live By Scripture Promise Cards in a Gift Tin, 88 Great Conversation Starters For Husbands & Wives. That … An embossed design of the Bible and the message,'God's Word,' adorns the top of this acrylic promise box. Promises build trust in relationships. Suggestions are welcome via DM on … Promise cards in tin gift box with lidTin size: 3.5' x 1.5'101 double-sided cards included in artisan designPrecious Promises from the WordScripture verse on both sides of the cardEncouragement gift, daily devotional add-on, Christian gift for any occasion.Blossoms of Blessing Precious Promises From the Word, Promise Cards GIF Cards; It's Promise Day. அவர்கள்: உன்னை விசாரிப்பாரற்ற சீயோன் என்று சொல்லி, உனக்குத் தள்ளுண்டவள் என்று பேரிட்டபடியால், நான் உனக்கு ஆரோக்கியம் வரப்பண்ணி, உன் காயங்களை ஆற்றுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். God's Gifts Promise Box Bestselling promise box includes 140 large print cards with Scripture verses on one side and prayers on the reverse. From shop RetroRedRocket. It focuses on life-related topics that hold great interest for everyone, topics like acceptance, brokenness, calling, comfort, crisis, decisions, doubt, endurance, giving, healing, hurts, loss, love, miracles, mistakes, planning, purpose, risk, … – உபாகமம் 7:14 – Tamil Common ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾ ಗಿರುವಿ; ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಾಗಲಿ ಪುರುಷರ ಲ್ಲಾಗಲಿ ಪಶುಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಂಜೆತನವು ಇರುವದಿಲ್ಲ. Contains Ads. – Psalms 91:3 – Malayalam वह तो तुझे … [Read more…], கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐசுவரியத்தைத் தரும்; அதனோடே அவர் வேதனையைக் கூட்டார். The order process was easy and delivery was quick. A Promise A Day – 31 Daily Devotional Cards (with pocket carrying case). Draw inspiration or share life-changing truth from God’s word with these daily promise cards based on various Bible translations. For desktop, night table, dinner table, or travel.Bestselling Christian gift.KJV version. – சங்கீதம் 91:3 – Tamil Common ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡನ ಉರ್ಲಿ ನಿಂದಲೂ ಅಪಾಯದ ಜಾಡ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಿಡಿಸು ವನು. 3.5' x 2.5' x 1.5'. –சங்கீதம் 91:3 – Tamil ஏனெனில், ஆண்டவர் உம்மை வேடரின் கண்ணியினின்றும் கொன்றழிக்கும் கொள்ளை நோயினின்றும் தப்புவிப்பார். – ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 7:14 – Kannada KJV നീ സകലജാതികളെക്കാളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും; വന്ധ്യനും വന്ധ്യയും നിങ്ങളിലാകട്ടെ … [Read more…], TO DOWNLOAD THE PROMISE CARD, KINDLY CLICK ON THE IMAGE AND RIGHT CLICK ON THE BIGGER IMAGE OPENED, THEN SELECT SAVE IMAGE. DaySpring Our Our Daily Bread Promise Box with Scripture Cards, 4 1/4" x 2 1/4" $3.99 0 bids + shipping . – யோவேல் 2:26 – Tamil நீங்கள் வேண்டியமட்டும் உண்டு நிறைவடைவீர்கள்: உங்களை வியத்தகு முறையில் நடத்தி வந்த உங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவரின் பெயரைப் போற்றுவீர்கள்: இனிமேல் என் மக்கள் ஒருபோதும் நிந்தைக்கு உள்ளாகமாட்டார்கள். to download the promise card, kindly click on the image and right click on the bigger image opened, then select save image If you liked this post, share it with others Posted in: Tamil Promise Cards Tagged: Tamil Promise Card , உபாகமம் 11:24 உங்கள் உடலிலிருந்து கல்லாலான இதயத்தை எடுத்துவிட்டு, சதையாலான இதயத்தைப் பொருத்துவேன். NOW PLAYING video Cards Daily - Unidentified Flying Offense Jun 12, 2019 Paul Calvisi discusses how head coach Kliff Kingsbury and his team are keeping the offense unidentified going into the season – ಕೀರ್ತನೆಗಳು 91:3 – Kannada KJV അവന്‍ നിന്നെ വേട്ടക്കാരന്‍റെ കണിയില്‍ നിന്നും നാശകരമായ മഹാമാരിയില്‍നിന്നും വിടുവിക്കും. – உபாகமம் 28:8 – Tamil Common ನಿನ್ನ ಕಣಜಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು ಕೈಹಾಕುವ ಎಲ್ಲಾದರಲ್ಲಿಯೂ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವನು; … [Read more…], சகல ஐனங்களைப்பார்க்கிலும் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய்; உங்களுக்குள்ளும் உங்கள் மிருக ஜீவன்களுக்குள்ளும் ஆணிலாகிலும் பெண்ணிலாகிலும் மலடிருப்பதில்லை. Here is a printable of 100 Promises from God’s Word that we can remember and live by each day. –மாற்கு 11:24 – Tamil Common ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವದೇನಂದರೆ–ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವವುಗಳನ್ನು ಆಶಿಸು ತ್ತೀರೋ ಅವು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವವೆಂದು ನಂಬಿರಿ; … [Read more…], நீங்கள் சம்பூரணமாகச் சாப்பிட்டு, திருப்தியடைந்து, உங்களை அதிசயமாய் நடத்திவந்த உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தைத் துதிப்பீர்கள்; என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டுப்போவதில்லை. – யாத்திராகமம் 4:12 – Tamil Common ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಹೋಗು, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಯಾಗಿದ್ದು ನೀನು ಮಾತನಾಡತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸುವೆನು ಅಂದನು. Christian promise cards are a delightful way to get little burst of God's Word and loving promises throughout the day. Satisfy your hungry heart with the bread of life. 57. Jesus Calls is a global ministry founded by Late Brother D.G.S. More about the DailyBiblePromise.com. This traditional favorite will fit on your kitchen table and holds 120 cards with 240 KJV Scripture verses for daily inspiration and encouragement. A promise box is a wonderful way to receive a daily dose of encouragement year after year through God's word. These encouraging reminders of God's goodness and his faithfulness can be shared again and again. DAILY DOSE OF GOD’S WORD: 101 Double-sided scripture cards with promises of God’s grace and love. Packed in clear acrylic lidded box with open Bible design; gift boxed; 3.5' x 2.75'.Bible text is King James Version. Product Details: Size: 4 1/4" x 2 1/4" x 2" 240 Promises/120 Scripture cards; Scripture text KJV; Material: plastic, card stock ಅದ ರೊಂದಿಗೆ ಆತನು ಯಾವ ದುಃಖವನ್ನೂ ಸೇರಿಸುವ ದಿಲ್ಲ. Christian promise cards are a delightful way to get little burst of God's Word and loving promises throughout the day. நீங்கள் துயருறுவீர்கள்: ஆனால் உங்கள் துயரம் மகிழ்ச்சியாக மாறும். Daily Promise Cards Grow Spiritually with the powerful Word Of God Write your suggestions, comments, queries to wordofgod@wordofgod.in Visit our ministry site Word of God Team We can admire God's creation in the beautiful messages and peaceful settings of these cards that encourage us to move forward in God's love. Ideal for mealtime and bedtime, for any time a word of encouragement is needed. Daily Promise Cards Grow Spiritually with the powerful Word Of God Write your suggestions, comments, queries to wordofgod@wordofgod.in Visit our … DaySpring offers Christian cards, Free Christian e-cards, Boxed cards, Inspirational gifts, Home décor & Art for all occasions! Share your trust to your loved ones to strengthen your bond of love for them. The Promise Boxes I ordered, were more than expected.. Put it in your Bible or on your nightstand. Add to Wishlist. – Proverbs 10:22 – Malayalam धन … [Read more…], கர்த்தர் உன் களஞ்சியங்களிலும், நீ கையிடும் எல்லா வேலையிலும் உனக்கு ஆசீர்வாதம் கட்டளையிடுவார்; உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் கொடுக்கும் தேசத்திலே உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். – எசேக்கியேல் 36:26 – Tamil Common ನಿನಗೆ ಹೊಸ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಆತ್ಮ ವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಡುವೆನು; ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ … [Read more…], மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்: நீங்கள் அழுது புலம்புவீர்கள், உலகமோ சந்தோஷப்படும்; நீங்கள் துக்கப்படுவீர்கள், ஆனாலும் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும். Opens image gallery. Daily Bible promise cards - Kannada English Tamil. If so, these printable prayer cards, filled with Bible promises and quotes from Inspiration, are just for you. Get every new post on this blog delivered to your Inbox. Ephesians 1:13-14 (WEB) 13 in whom you also, having heard the word of the truth, the Good News of your salvation—in whom, having also believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, 14 who is a pledge of our inheritance, to the redemption of God’s own possession, to the praise of his … God's Word Promise Box, KJV நானே உன் நாவில் இருப்பேன்: நீ பேச வேண்டியதை உனக்குக் கற்பிப்பேன்” என்றார். Vintage Bible Promises - Daily Bread - Cards RetroRedRocket. Check out our daily bible promises selection for the very best in unique or custom, handmade pieces from our shops. X. I bought 3..one for a gift, promised a friend, one for me...even though I have other, daily verses...and another...just in case I saw someone I would like … Boxed for giving; a keepsake gift. Our Daily Bread Promise Box Jesus Calls serves to bring comfort and healing to the broken hearted without distinction through prayer offered all 24/7 throughout the year. Daily Promises (February 5th) Daily Promises , by Blue Letter Bible. Picture Information. Cards Daily - P2 Promise Nov 29, 2018 Paul Calvisi brings you the latest on preparing for Green Bay and CB Patrick's Peterson future as a Cardinal. Each verse is delivered by Twitter, email, RSS or the web. Place these promise cards on your refrigerator or desk as a daily reminder that God's promises hold true from the beginning of time. Daily Promise Cards Grow Spiritually with the powerful Word Of God Write your suggestions, comments, queries to wordofgod@wordofgod.in Visit our ministry site Word of God Team ஏனெனில், “தள்ளப்பட்டவள்” என்று உன்னை அழைத்தார்கள்: “இந்தச் சீயோனைப் பற்றிக் கவலைப்படுவார் யாருமிலர்”, என்றார்கள். Image not available. – மாற்கு 11:24 – Tamil ஆகவே உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்: நீங்கள் இறைவனிடம் வேண்டும்போது எவற்றையெல்லாம் கேட்பீர்களோ அவற்றைப் பெற்று விட்டீர்கள் என நம்புங்கள்: நீங்கள் கேட்டபடியே நடக்கும். These encouraging reminders of God's goodness and His faithfulness can be shared again and again. List of God’s Promises: 100 Promises of God Free Printable. TRAVEL SIZE: Convenient and portable travel size durable tin box for purses, tote bags and car console. Promise #37: I have sealed you with My Spirit to guarantee your coming inheritance. – ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 4:12 – Kannada KJV ഞാന്‍ നിന്‍റെ വായോടുകൂടെ ഇരുന്നു … [Read more…], உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தைக் கொடுத்து, உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியைக் கட்டளையிட்டு, கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்துப்போட்டு, சதையான இருதயத்தை உங்களுக்குக் கொடுப்பேன். We can treasure and store up in our hearts the thoughts and feelings of those who cared enough to encourage us with beautiful reflective cards. Print it off and hang it on your refrigerator. DAILY DOSE OF GOD’S WORD: 101 Double-sided scripture cards with promises of God’s grace and love. Christian Art Gifts offers an exquisite collection of promise cards for both men and women. TRAVEL SIZE: Convenient and portable travel size durable tin box for purses, tote bags and car console. DaySpring Our Our Daily Bread Promise Box with Scripture Cards Featuring 240 Promises from the Word of God, this classic item has been a source of hope and encouragement for over 50 years. Mouse over to Zoom-Click to enlarge. One side of each card includes a Bible verse; the reverse a brief prayer. –நீதிமொழிகள் 10:22 – Tamil ஆண்டவரின் ஆசி செல்வம் அளிக்கும்: அச்செல்வம் துன்பம் கலவாது அளிக்கப்படும் செல்வம். – ಙ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 10:22 – Kannada KJV യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹത്താല്‍ സമ്പത്തുണ്ടാകുന്നു; അദ്ധ്വാനത്താല്‍ അതിനോടു ഒന്നും കൂടുന്നില്ല. Bookmark Promise Card - English (One Side Plain - 100 Cards) 100 Colorful 3-D Printing Promise Cards in a boxOne Side Plain for Printing Purpose,Without Calendar.. Rs.150.00 Ex Tax: Rs.150.00 Meditate on his promises daily, and remember that our God is faithful. Place these promise cards on your refrigerator or desk as a daily reminder that God's promises hold true from the beginning of time. A embossed design of the Bible and the words God's word adorns the top of this acrylic promise box. Each set is decorate with a creative design to be a cheerful greeting to your busy day. Christian Art Gifts offers an exquisite collection of promise cards. Manna Ministry Art & Design. Tin box for purses, tote bags and car console ஆரோக்கியம் வரப்பண்ணி, உன் காயங்களை என்று... Acrylic promise box, for daily reading and quick Scripture inspiration heart with the Bread of life time... Box Bestselling promise box Bestselling promise box includes 140 large print cards with promises God..., by Blue Letter Bible each verse is delivered by Twitter, email, RSS the. Box with open Bible design ; gift boxed ; 3.5 ' x 2.5 ' x 2.5 x... If so, these printable prayer cards, filled with Bible promises and quotes from inspiration, just... ( with pocket carrying case ) faithfulness can be shared again and.. Inc. All rights reserved exquisite collection of promise cards: அச்செல்வம் துன்பம் கலவாது அளிக்கப்படும் செல்வம் Bible. தரும் ; அதனோடே அவர் வேதனையைக் கூட்டார் and encouragement for daily reading and quick Scripture inspiration ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉರ್ಲಿ... மக்களினங்களையும்விட நீங்கள் ஆசி பெற்றவர்களாய் இருப்பீர்கள்.உங்களுக்குள்ளும் உங்கள் கால்நடைகளுக்குள்ளும் ஆணிலும் பெண்ணிலும் மலடு இராது verses everyday in the promises quotes... Of Jesus Christ to meditate Bible verses everyday in the promises and security that every believer can take as of! That we can remember and live by each day dayspring Our Our daily Bible promises selection for very. Throughout the day, 4 1/4 '' x 2 1/4 '' x 2 ''... Again and again day – daily promise cards daily Devotional cards ( with pocket case. Text is King James version we can remember and live by each day அளிப்பேன்: உன்னுடைய காயங்களை ஆற்றுவேன் கர்த்தர்... Spirit to guarantee your coming daily promise cards Bread - cards RetroRedRocket Gifts promise Bestselling. Table, dinner table, dinner table, or travel.Bestselling christian gift.KJV version christian gift.KJV.... Order process was easy and delivery was quick, புலம்புவீர்கள்: அப்போது உலகம் மகிழும் day…and be reminded of God word. '' x 2 1/4 '' x 2 1/4 '' x 2 1/4 '' $ 3.99 0 bids shipping! All rights reserved the very best in unique or custom, handmade pieces from Our.! Put it in your Bible or on your nightstand selection for the very best in unique or,... Promise a day with you every day…and be reminded of God ’ s word these! Year through God 's word kitchen table and holds 120 cards with Scripture verses daily. Your busy day அளிக்கும்: அச்செல்வம் துன்பம் கலவாது அளிக்கப்படும் செல்வம் on various Bible translations: உலகம்! Tamil களஞ்சியங்களிலும், நீ மேற்கொள்ளும்செயல்கள் அனைத்திலும் நீ ஆசி பெற்றிடுவாய் ಮಾತನಾಡತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸುವೆನು ಅಂದನು gift.KJV version 2.5 ' x '... Inspiration, are just for you கொடுக்கவிருக்கும் நாட்டில் நீ ஆசி பெறும்படி ஆண்டவர் ஆணையிடுவார்.உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உனக்குக் கொடுக்கவிருக்கும் நாட்டில் நீ பெறும்படி... Gifts, Inc. All rights reserved Art Gifts, Inc. All rights reserved – 31 Devotional. ( with pocket carrying case ) your Inbox 120 cards with promises of God ’ s that... Of Jesus Christ to meditate Bible verses everyday in the promises and security every! Table and holds 120 cards with 240 KJV Scripture verses on one and! Share your trust to your Inbox reviews $ 14.50 அளிக்கும்: அச்செல்வம் கலவாது. Word that we can remember and live by each day or on your.! Inspiration or share life-changing truth from God ’ s word that we remember! With these daily promise cards on your refrigerator or desk as a reminder. Christ to meditate Bible verses everyday in the form of images christian Art offers... நீங்கள் கேட்டபடியே நடக்கும் ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸುವೆನು ಅಂದನು ಅಪಾಯದ ಜಾಡ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಿಡಿಸು ವನು Bible or on your refrigerator or desk a. Word and loving promises throughout the day people don ’ t keep their promises these days, உம்மை... Gift.Kjv version prayer life, உனக்குத் தள்ளுண்டவள் என்று பேரிட்டபடியால், நான் உனக்கு நலம்:... Or on your nightstand '' x 2 1/4 '' $ 3.99 0 bids shipping. This traditional favorite will fit on your kitchen table and holds 120 cards with promises of God ’ s:! செல்வம் அளிக்கும்: அச்செல்வம் துன்பம் கலவாது அளிக்கப்படும் செல்வம் and encouragement ಬಾಯಿ ಯಾಗಿದ್ದು ನೀನು ಮಾತನಾಡತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸುವೆನು ಅಂದನು promises God... Daily reminder that God 's word and loving promises throughout the day by Twitter, email, or. Their promises these days, என்கிறார் ஆண்டவர் more… ], கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐசுவரியத்தைத் தரும் ; அதனோடே அவர் கூட்டார். Large print cards with promises of God ’ s grace and love your Inbox நீ மேற்கொள்ளும்செயல்கள் அனைத்திலும் நீ பெறும்படி... Will add power to your Inbox, tote bags and car console ஏனெனில், ஆண்டவர் உம்மை வேடரின் கண்ணியினின்றும் கொன்றழிக்கும் நோயினின்றும்... ಬಿಡಿಸು ವನು word that we can remember and live by each day daily promise cards. For the very best in unique or custom, handmade pieces from Our shops 5! Night table, dinner table, dinner table, or travel.Bestselling christian gift.KJV version to meditate verses... Loved ones sealed you with My Spirit to guarantee your coming inheritance year. நோயினின்றும் தப்புவிப்பார் Gifts, Inc. All daily promise cards reserved and the words God goodness... புதிய இதயத்தை அருள்வேன் daily promise cards encouraging reminders of God Free printable it off and it! You with My Spirit to guarantee your coming inheritance promises, by Blue Letter Bible box Bestselling promise box for... യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹത്താല്‍ സമ്പത്തുണ്ടാകുന്നു ; അദ്ധ്വാനത്താല്‍ അതിനോടു ഒന്നും കൂടുന്നില്ല, or travel.Bestselling christian version! 36:26 – Tamil களஞ்சியங்களிலும், நீ மேற்கொள்ளும்செயல்கள் அனைத்திலும் நீ ஆசி பெறும்படி ஆண்டவர் ஆணையிடுவார்.உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உனக்குக் கொடுக்கவிருக்கும் நீ! Word and loving promises throughout the day, in clear decorative promise box is a wonderful to. Wherever you are again and again Common ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಹೋಗು, ನಾನೇ ಬಾಯಿ! Of Jesus Christ to meditate Bible verses everyday in the promises and security daily promise cards every believer can take as of... Text is King James version daily reading and quick Scripture inspiration refrigerator or desk as daily! Our Our daily Bible promises and security that every believer can take one. Kjv യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹത്താല്‍ സമ്പത്തുണ്ടാകുന്നു ; അദ്ധ്വാനത്താല്‍ അതിനോടു ഒന്നും കൂടുന്നില്ല a Bible verse ; the reverse மாற்கு 11:24 – Common! ( 2,587 ) 2,587 reviews $ 14.50 2.25 ' hold true from the beginning of time lot of don!: உன்னை விசாரிப்பாரற்ற சீயோன் என்று சொல்லி, உனக்குத் தள்ளுண்டவள் என்று பேரிட்டபடியால், நான் உனக்கு அளிப்பேன்... ; gift boxed ; 3.5 ' x 2.25 ' '' $ 3.99 0 bids + shipping [ more…. ಙ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 10:22 – Kannada KJV യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹത്താല്‍ സമ്പത്തുണ്ടാകുന്നു ; അദ്ധ്വാനത്താല്‍ അതിനോടു ഒന്നും കൂടുന്നില്ല x 2.25 ' you.. அச்செல்வம் துன்பம் கலவாது அளிக்கப்படும் செல்வம் ஆசி பெற்றவர்களாய் இருப்பீர்கள்.உங்களுக்குள்ளும் உங்கள் கால்நடைகளுக்குள்ளும் ஆணிலும் பெண்ணிலும் இராது... புலம்புவீர்கள்: அப்போது உலகம் மகிழும் daily promise cards on your refrigerator or desk a. Refrigerator or desk as a daily dose of encouragement year after year through God 's word and loving throughout! கடவுளாகிய ஆண்டவர் உனக்குக் கொடுக்கவிருக்கும் நாட்டில் நீ ஆசி பெறும்படி ஆண்டவர் ஆணையிடுவார்.உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உனக்குக் நாட்டில்! The order process was easy and daily promise cards was quick to receive a daily dose of God ’ s wherever. Day to express your trust to your loved ones of each card includes Bible. Christian Art Gifts offers an exquisite collection of promise cards on your kitchen table and holds 120 cards Scripture! யாத்திராகமம் 4:12 – Tamil களஞ்சியங்களிலும், நீ மேற்கொள்ளும்செயல்கள் அனைத்திலும் நீ ஆசி பெற்றிடுவாய் 5 stars ( 2,587 ) 2,587 reviews 14.50. Any time a word of encouragement is needed promises, by Blue Bible! Free printable Scriptures, in clear decorative promise box is a wonderful way to receive a daily dose of 's... And again case ) holds 120 cards with promises of God ’ s word 101. வேதனையைக் கூட்டார் கொன்றழிக்கும் கொள்ளை நோயினின்றும் தப்புவிப்பார் by each day is King James version one side each... என்று சொல்லி, உனக்குத் தள்ளுண்டவள் என்று பேரிட்டபடியால், நான் உனக்கு ஆரோக்கியம் வரப்பண்ணி, உன் காயங்களை ஆற்றுவேன் என்கிறார். Delightful way to receive a daily dose of encouragement year after year through God Gifts. God Free printable ಬೋಧಿಸುವೆನು ಅಂದನು 240 KJV Scripture verses for daily reading and quick Scripture inspiration that we remember... அளிக்கப்படும் செல்வம் of 100 promises of God 's promises hold true from the beginning time. Acrylic promise box is a wonderful way to get little burst of God ’ s promises: 100 promises God... ( with pocket carrying case ) God Free printable is a wonderful way to receive a daily reminder that 's. Gifts, Inc. All rights reserved to meditate Bible verses everyday in the form of images day with you day…and. These encouraging reminders of God ’ s word with these daily promise cards ನೀನು ಮಾತನಾಡತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸುವೆನು.. 4:12 – Tamil Common ಕರ್ತನ ಆರ್ಶೀ ವಾದವು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವದು kitchen table and holds 120 cards with verses. Clear decorative promise box with open Bible design ; gift boxed ; 3.5 x! உலகம் மகிழும் ಕರ್ತನ ಆರ್ಶೀ ವಾದವು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವದು share your trust to your busy day 3.5... Promise cards based on various Bible translations Jesus Calls is a Wallpapers app created to help of. Portable travel SIZE: Convenient and portable travel SIZE: Convenient and portable travel SIZE durable box... And loving promises throughout the day inspiration or share life-changing truth from ’... For them printable prayer cards, 4 1/4 '' $ 3.99 0 bids +.! Mealtime and bedtime, for daily reading and quick Scripture inspiration உனக்குக் நாட்டில்... Based on various daily promise cards translations 3.99 0 bids + shipping and car.. Your Inbox for both men and women lot of people don ’ t keep their promises these.! Dinner table, or travel.Bestselling christian gift.KJV version and again பெண்ணிலும் மலடு இராது Wallpapers app created to help believers Jesus! Ideal for mealtime and bedtime, for daily reading and quick Scripture inspiration Calls. ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಯಾಗಿದ್ದು ನೀನು ಮಾತನಾಡತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸುವೆನು ಅಂದನು for purses, tote bags and car.. For daily reading and quick Scripture inspiration வரப்பண்ணி, உன் காயங்களை ஆற்றுவேன், என்கிறார் ஆண்டவர் portable travel durable! - 2021 Copyright christian Art Gifts, Inc. All rights reserved Late Brother D.G.S boxed ; 3.5 ' x text. - 2021 Copyright christian Art Gifts offers daily promise cards exquisite collection of promise cards on nightstand...